AVA_Net is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland. Het netwerk versterkt de positie van het audiovisuele erfgoed en biedt een (kennis)platform.
AVA_Net is de belangenbehartiger van het audiovisuele erfgoed in Nederland. Het netwerk vormt een representatieve afspiegeling van alle sectoren waarbinnen AV-erfgoed wordt beheerd en beschikbaar wordt gesteld.

Het bundelen en uitwisselen van kennis binnen en tussen de sectoren is een kerntaak. De organisaties in het netwerk worden specifiek ondersteund op het terrein van het beheer en bereik van audiovisueel erfgoed. Door zich zo te profileren is het netwerk een aanspreekpunt en lobbyist en een aanjager van activiteiten. Het uiteindelijke doel is het bijdragen aan de veiligstelling en het (her)gebruik van het audiovisueel erfgoed in Nederland.

AVA_Net biedt specifieke kennis. Het is een apart netwerk waarin expliciet aandacht wordt besteed aan het audiovisueel collectiebeheer. Dit is belangrijk omdat:

  • audiovisueel materiaal een eigen problematiek kent. Denk aan de grote afhankelijkheid van technologie bij de opslag, het behoud en de beschikbaarstelling;
  • audiovisuele collecties te maken hebben met domeinspecifieke en complexe issues rond rechten en exploitatie;
  • de audiovisuele collecties in Nederland worden beheerd door zeer diverse instellingen. Veel van deze instellingen kunnen zich niet een eigen specialist voor het beheer en bereik van de collectie veroorloven.

Voor wie is AVA_Net?

AVA_Net zet zich in voor de AV-sector in zijn geheel en werkt aan het vervullen van collectieve doelen voor al het Nederlandse audiovisueel erfgoed. AVA_Net brengt hiervoor organisaties met kennis en informatie over het audiovisuele erfgoed bij elkaar. Lid worden of aanmelden is niet nodig om deel uit te maken van het netwerk. Via deze website houden we u op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten, en u kunt zich aanmelden voor het online magazine.

AVA_Net Domeinraad

Om de gezamenlijke koers te bepalen, en omdat het simpelweg onmogelijk is om met álle instellingen tegelijk om de tafel te zitten, worden de sectoren waarbinnen AV-erfgoed wordt beheerd en beschikbaar gesteld, vertegenwoordigd in de AVA_Net Domeinraad. Deze raad is samengesteld uit de meest relevante overkoepelende organisaties voor AV-collectiebeherende instellingen en adviseert bij de bepaling en afstemming van activiteiten ten behoeve van het gehele AV-domein in Nederland.

De AVA_Net Domeinraad komt twee keer per jaar bij elkaar. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed het landelijk knooppunt voor media en audiovisueel erfgoed en vanuit die functie penvoerder en financier van AVA_Net.

Samenstelling AVA_Net Domeinraad

Organisatie Achterban Wie
NORAA regionale audiovisuele archieven Harry Romijn (voorzitter)
DEN cultuurproducerende en erfgoedbeherende instellingen Pepijn Lemmens
KVAN regionale archiefinstellingen met AV Fifine Kist
SURF hoger onderwijsinstellingen met mediatheken Sylvia Moes
Eye Filmmuseum filmsector en museumsector Frank Roumen
LIMA mediakunstsector Gaby Wijers
RPO regionale publieke omroepen Jan Müller
Beeld en Geluid nationale publieke omroepen en NDE-knooppunt ‘media’ Johan Oomen (secretaris)

Contact
Coördinatie en administratieve ondersteuning van AVA_Net wordt door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid gefaciliteerd. Algemene vragen over het netwerk en de activiteiten van AVA_Net kunt u stellen via onderstaande contactgegevens.

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
t.a.v. AVA_Net
Postbus 1060
1200 BB Hilversum
e-mail: info@avanet.nl

Netwerk Digitaal Erfgoed


Binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Binnen deze infrastructuur vervullen vijf instellingen voor de rest van de instellingen in het land een knooppuntfunctie: de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap, het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Vanuit die rol is Beeld en Geluid penvoerder en financier van AVA_Net, om zo een actieve bijdrage te leveren aan de duurzaamheid en toegankelijkheid van digitale erfgoedcollecties, in het bijzonder van audiovisuele content.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) is een samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling van een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Het samenwerkingsverband is op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) tot stand gekomen.

In het NDE werkt het Ministerie van OCW nauw samen met de erfgoedsector. Per deelsector (archieven, bibliotheken, musea, media, wetenschap) is een landelijk knooppunt benoemd. Samen met kenniscentrum Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) en landelijke startpagina innl is zo een kerngroep binnen het Netwerk gevormd. Deze kerngroep heeft de Nationale strategie digitaal erfgoed opgesteld. Het streven is zo veel mogelijk andere erfgoedinstellingen te betrekken bij de uitvoering van deze strategie, ten behoeve van een optimaal gebruik van digitaal erfgoed. Ga naar NDE.nl

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het landelijk knooppunt voor media en audiovisueel erfgoed en wil vanuit die rol een actieve bijdrage leveren aan de duurzaamheid en toegankelijkheid van digitale erfgoedcollecties, in het bijzonder van de audiovisuele content. Hiertoe coördineert en financiert Beeld en Geluid AVA_Net.