Out of Commerce Convenant Audiovisuele Werken

Sinds oktober 2023 kunnen erfgoedinstellingen delen van hun audiovisuele collecties online aanbieden zonder dat daarvoor toestemming van de rechthebbende nodig is. Hiervoor zijn afspraken gemaakt tussen de erfgoedinstellingen, rechthebbenden en collectieve beheersorganisaties.

Het gaat hierbij om werken die niet langer in de handel zijn (‘out of commerce’), een mogelijkheid die voortkomt uit een wetswijziging van 2021. Meer informatie over deze mogelijkheden en andere convenanten zijn te vinden op de informatiepagina’s van de website van KVAN.

Het convenant legt hiervoor afspraken vast over de interpretatie en toepassing van de regels met betrekking tot niet meer in de handel verkrijgbare audiovisuele werken. KVAN heeft over dit type werken in archiefcollecties een algemene introductie gepubliceerd. Kort gezegd, het is bij deze werken niet meer nodig om toestemming van de rechthebbende te verkrijgen.

Het convenant samengevat

Erfgoedinstellingen die het convenant ondertekend hebben mogen cinematografische werken en omroepmateriaal met buitenproducent die niet langer in de handel zijn beschikbaar stellen op hun erfgoedwebsites. Hier staat geen vergoeding tegenover.

Voordat de werken online geplaatst kunnen worden, is een registratie bij de EUIPO en een zes maanden wachttijd verplicht. Bij Omroepmateriaal met een buitenproducent moet de erfgoedinstelling de producent op de hoogte stellen via StOPnl en de omroep ten tijde van de registratie bij de database van de EUIPO. Voor omroepmateriaal zonder buitenproducent moet de erfgoedinstelling de omroep op de hoogte stellen bij de registratie bij de EUIPO-database.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de presentatie van het materiaal dat onder het convenant valt. Het werk mag alleen in zijn geheel gepresenteerd worden, zonder commerciële doeleinden, met technische bescherming conform huidige maatstaven, met vermelding van alle relevante makers, producenten, en omroepen, en onder vermelding van deze regeling.

Audiovisueel materiaal kan natuurlijk te allen tijde weer “in commerce” komen. Het is de verantwoordelijkheid van de omroep en/of de betrokken producent om aannemelijk te maken dat het materiaal weer “in commerce” is. Ook kan een rechthebbende, vaak de producent, via de EUIPO portaal aangeven dat ze niet willen participeren in deze regeling (opt-out).

Het is belangrijk om op te merken dat deze overeenkomst niet van toepassing is op muziekwerken en oeuvres préexistantes voor zover toestemmingen voor het gebruik hiervan ten tijde van de vervaardiging van het Audiovisuele Werk aantoonbaar niet is verkregen van de rechthebbende.

Meedoen?

Elke erfgoedinstelling die gebruik wil maken van de mogelijkheden van dit convenant moet het convenant ondertekenen. Wil je gebruik maken van deze regeling? Dan moet je het convenant ook ondertekenen.

  1. Lees het convenant goed door.
  2. Zet een handtekening op het tekenblad en
  3. stuur het getekende tekenblad naar auteursrecht@kvan.nl

Bij vragen kan je contact opnemen met de coördinator auteursrecht bij KVAN via auteursrecht@kvan.nl

Deelnemers in het convenant

In het convenant doen de volgende partijen mee.

Namens de rechthebbenden

  • Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland (StOPnl),
  • Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO),
  • Nederlandse Omroep Stichting (NOS)

erfgoedinstellingen die getekend hebben: