Beleid & Strategie

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) is een samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling van een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. In het NDE werkt het Ministerie van OCW nauw samen met de erfgoedsector. Per deelsector (archieven, bibliotheken, musea, media, wetenschap) is een landelijk knooppunt benoemd. Een kerngroep bestaande uit de knooppunten en kenniscentrum Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) en landelijke startpagina innl, heeft de Nationale strategie digitaal erfgoed opgesteld. Het streven is zo veel mogelijk andere erfgoedinstellingen te betrekken bij de uitvoering van deze strategie, ten behoeve van een optimaal gebruik van digitaal erfgoed.

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het landelijk knooppunt voor media en audiovisueel erfgoed en levert vanuit die rol een actieve bijdrage aan de duurzaamheid en toegankelijkheid van digitale erfgoedcollecties, in het bijzonder van media en audiovisuele content. Vanuit die functie is Beeld en Geluid penvoerder en financier van AVA_Net.

Om de gezamenlijke koers van dit netwerk te bepalen, worden de domeinen waarbinnen AV-erfgoed wordt beheerd en beschikbaar gesteld, vertegenwoordigd in de AVA_Net Domeinraad. Deze raad is samengesteld uit de meest relevante overkoepelende organisaties voor AV-collectiebeherende instellingen en adviseert bij de bepaling en afstemming van activiteiten ten behoeve van het gehele media en AV-domein in Nederland (zie ook Over AVA_Net).

AVA_Net zet zich in voor de AV-sector in zijn geheel en werkt aan het vervullen van collectieve doelen voor al het Nederlandse audiovisueel erfgoed. AVA_Net brengt hiervoor organisaties met kennis en informatie over het audiovisuele erfgoed bij elkaar. Het bundelen en uitwisselen van kennis binnen en tussen de sectoren is dus de kerntaak. De organisaties in het netwerk worden specifiek ondersteund op het terrein van het beheer en bereik van audiovisueel erfgoed. Door zich zo te profileren is het netwerk een aanspreekpunt en lobbyist en een aanjager van activiteiten. Het uiteindelijke doel is het bijdragen aan de veiligstelling en het (her)gebruik van het audiovisueel erfgoed in Nederland.

Samenstelling AVA_Net Domeinraad

Organisatie Achterban Wie
NORAA regionale audiovisuele archieven Harry Romijn (voorzitter)
DEN cultuurproducerende en erfgoedbeherende instellingen Wietske van den Heuvel
BRAIN regionale archiefinstellingen met AV Ella Kok-Majewska
SURF hoger onderwijsinstellingen met mediatheken Sylvia Moes
EYE Film Instituut filmsector en museumsector Frank Roumen
LIMA mediakunstsector Gaby Wijers
Beeld en Geluid nationale publieke omroepen en NDE-knooppunt ‘media’ Tom De Smet (secretaris

 

Beleid & Strategie

Kennisbronnen

AVA_Net zet zich in voor de AV-sector in zijn geheel en werkt aan het vervullen van
collectieve doelen voor al het Nederlandse audiovisueel erfgoed. Het AVA_Net Activiteitenverslag 2017 geeft een overzicht van de daartoe uitgevoerde activiteiten in 2017.

De beroepsvereniging en de branchevereniging in de archiefsector zijn in 2016 een vergaande samenwerking aangegaan om de versterking van de archiefsector verder door te zetten. In het Werkprogramma KVAN/BRAIN 2018 staan de concrete plannen toegelicht.

De Nationale strategie digitaal erfgoed biedt een perspectief op de ontwikkeling van een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur van voorzieningen voor digitaal erfgoed. Zij bevat doelen, vertrekpunten en concrete werkprogramma’s voor een gezamenlijke aanpak. De strategie is ontwikkeld binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed. Daarbij hebben tientallen professionals uit de verschillende sectoren hun bijdrage geleverd aan werkgroepen, bijeenkomsten en aan de review van teksten.

In Digitale Preservering; beleid, standaarden en procedures van Beeld en Geluid (2016) staan de uitgangspunten en keuzen die de basis vormen van de uitvoering van duurzame digitale preservering door NIBG. Digitale objecten en hun levenscyclus worden gedefinieerd, de preserveringsworkflow wordt beschreven en de gebruikte duurzame formaten worden onderbouwd.

In OAIS Compliant Preservation Workflows in an AV Archive: a requirements project (2013) beschrijft Beeld en Geluid hoe de organisatie een betrouwbare digitale repository (TDR) is geworden voor Nederlandse audiovisuele culturele erfgoedcollecties. Het resultaat van het TDR-project is een informatiemodel voor het digitaal archiveren van geluid en beeld, dat een normatief antwoord formuleert op de vraag hoe je op rationele en verantwoorde wijze toenemende hoeveelheden digitaal materiaal beheert en bewaart.

In de wiki van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) in samenwerking met het Netwerk Digitaal Erfgoed vind je kennis die relevant is voor het opzetten van duurzaamheidsbeleid.

Collectiebeleid Beeld en Geluid
bevat het collectiebeleidsplan van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De kaders voor collectievorming, de uitgangspunten voor duurzaam bewaren en de wijze waarop het archief de gebruiker centraal stelt zijn toegelicht. Het document bevat de belangrijkste uitgangspunten van beleid voor het gehele audiovisuele archiveringsproces: het verzamelen, selecteren, ontsluiten, instandhouden en toegankelijk maken van AV materialen. Dit collectiebeleidsplan kan als voorbeeld of model worden gebruikt voor het formuleren van een collectiebeleid voor een nationaal audiovisueel archief.

Het Collectiebeleidsplan van Eye (2018 – 2021)
geeft inzage in de werkzaamheden en ambities op het gebied van conservering, digitalisering, restauratie en ontsluiting van filmerfgoed.

AVA_Net Experts

Ga naar de AVA_Net Experts-pagina om de experts te filteren op locatie (en kennisthema).