Beeld en Geluid heeft de TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland 2018 gepresenteerd op het AVA_Net Symposium. Het onderzoek geeft een overzicht van de actuele stand van zaken wat betreft AV-materiaal bij collectionerende instellingen. Het is het derde rapport in een reeks van onderzoeken naar trends en ontwikkelingen in onze sector en laat zien dat de hoeveelheid born digital content exponentieel lijkt toe te nemen.

Drie jaar geleden is het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, in zijn rol als knooppunt voor de AV- en mediasector binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed, gestart met deze belangrijke studies om een overzicht te bieden van ontwikkelingen op het gebied van beheer, behoud en beschikbaarstelling van analoge en digitale audiovisuele collecties in Nederland. Het onderzoeksrapport laat drie ontwikkelingen zien.

Ten eerste wordt er een toenemende aanwas van born digital AV-materiaal gerapporteerd. De sterke groei van productie van audiovisueel werk lijkt dus zichtbaar te worden in de acquisitie van de collectionerende erfgoedinstellingen. Dit leidt tot een stijgende behoefte om de selectiecriteria voor opname binnen de archieven aan te scherpen, en om vroeger in de keten met depotgevers of archiefvormers afspraken te maken over de aanlevering van materiaal.

Ten tweede vordert de digitalisering bij instellingen met grotere AV-collecties gestaag, maar hapert deze bij veel instellingen met kleinere collecties. De kansen om digitalisering of beheer en beschikbaarstelling van AV-materiaal te financieren door middel van projectsubsidies lijken af te nemen.

Tot slot lijkt het percentage AV-materiaal dat beschikbaar kon worden gesteld niet of nauwelijks toe te nemen. De bekende rechtenkwesties blijven hierbij het voornaamste struikelblok. Dat is meer dan jammer, want AV-materiaal wordt onverminderd aantrekkelijk gevonden. Al was het alleen om informatie op een eigentijdse manier naar een groter publiek te brengen. Daarnaast blijkt de populariteit van beschikbaarstelling van eigen AV-materiaal in context met andere collecties gestegen ten opzichte van de vorige TrendMonitor.

Download het rapport

Deel dit nieuwsbericht